Регистрация

Общая информация
Ваш персональный код:
Для лиц старше 21 года.
Ваше имя и фамилия
Ваше имя и фамилия, как написано в паспорте. Например "Jānis Kļaviņš"
Hомер мобильного телефона:
Номер телефона состоит из 8 цифр. Например: 29198723
Адрес электронной почты:
Например: janis.klavins@e-kredits.lv
Ваш банк
Пожалуста, выберите свой банк из списка:
Ваш номер счета:
Введите номер вашего счета. Номер счета состоит из 21 символа.
Задекларированное место жительства:
Город или Oкруг:
Пожалуйста, выберите ваш город или oкруг.
Населенный пункт:
Если вы выбрали округ из «Город или округ», выберите, пожалуйста предместье
Улица, номер дома, квартиры:
Если адрес содержит kорпус используем символ «/». Например: улица Гертрудес 90/2 - 5, Рига.
Почтовый индекс:
Пожалуйста, введите ваш почтовый индекс. Пример: LV-1050
Декларированный адрес не совпадает с местом жительства
Фактическое место жительства
Город или Oкруг:
Пожалуйста, выберите ваш город или oкруг.
Населенный пункт:
Если вы выбрали округ из «Город или округ», выберите, пожалуйста предместье
Улица, номер дома, квартиры:
Если адрес содержит kорпус используем символ «/». Например: улица Гертрудес 90/2 - 5, Рига.
Почтовый индекс:
Доход:
(Нетто-зарплата заявителя (в месяц))
Pасходы
Платежи по кредитам в месяц.
  • Временный пароль пользователя вы получите по электронной почте.
Внимательно ознакомьтесь с условиями кредитного договора

SIA "E-Lats", reģ. Nr. 40003482835, juridiskā adrese: Bauskas iela 20, Rīga, LV-1004, turpmāk tekstā Kreditors, no vienas puses un fiziska persona [Ваш персональный код], turpmāk tekstā, Kredīta ņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi- Puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo:


NOTEIKUMI

1. Šajā Līgumā lietotie termini:

1.1. Personas dati – informācija, kas saistīta ar Kredīta ņēmēju – datu subjektu, kura identitāte var tikt noteikta, izmantojot tādus datus kā personas kods.

1.2. Vispārīgie noteikumi –šī Līguma noteikumi, kas paredz Kredīta ņēmēja un Kreditora tiesības un pienākumus, Kredīta piešķiršanas un atmaksas kārtību, Kredītlīguma neizpildes tiesiskās sekas, Kredītlīguma izbeigšanas kārtību un citus noteikumus.

1.3. Datu apstrāde – tikai tāda ar likumu atļauta personas datu darbība: iegūšana, pierakstīšana, glabāšana, klasificēšana, grozīšana (papildināšana vai labošana), sniegšana, izmantošana, meklēšana vai cita veida darbība, vai darbību kopums, kas paredzēta un nepieciešama Kredīta piešķiršanai, samaksas kontrolei un līgumsaistību izpildei

1.4. Elektroniskie kanāli – informācijas nodošana un citu darbību veikšana internetā vai ar mobilo tālruni.

1.5. Kopējā atmaksājamā summa – kopējā summa, kas jāmaksā Kredīta ņēmējam un ko veido Kredīta kopējā summa un Kredīta kopējās izmaksas, kuru Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram līdz Kredīta termiņa beigām, saskaņā ar Kredītlīguma noteikumiem.

1.6. Individuāli apspriestie noteikumi – Kredītlīguma noteikumi, kuru sagatavošanu Kredīta ņēmējs var ietekmēt. Par individuāli apspriestajiem noteikumiem uzskatāmi: Kredīta kopējā summa, Kredīta likme, Kredīta kopējās izmaksas, Maksājumu skaits, Kredīta termiņš, Maksājuma periods.

1.7. Klients – fiziskā persona, vecumā no divdesmit viena līdz septiņdesmit gadiem, kura pastāvīgi dzīvo un/vai atrodas darba attiecībās Latvijas Republikā un vēlas izmantot tiesības saņemt Kredītu, kā arī citas Kredītlīgumā paredzētās tiesības.

1.8. Kredīts – Kredīta kopējā summa, kuru Kreditors piešķir Kredīta ņēmējam saskaņā ar konkrētajiem Kredīta noteikumi.

1.9. Kreditors – SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) „E-Lats“, vienotais reģistrācijas numurs: 40003482835, juridiskā adrese: Bauskas iela 20, Rīga. LV-1004.

1.10. Kredīta ņēmējs – fiziskā persona, ar kuru Kreditors ir noslēdzis Līgumu un kura ir saņēmusi Kredītu.

1.11. Atmaksas diena – datums, kurā Kredīta ņēmējam ir jāveic Kreditoram Maksājumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.12. Kredīta atmaksas periods – termiņš no Kredīta saņemšanas dienas līdz Kredīta atmaksas dienai.

1.13. Aizdevuma procentu likme - Kreditora piedāvāta, Kredīta ņēmēja apstiprināta Aizdevuma procentu likme (Kredīta likme), ko Kredīta ņēmējs piekrīt un maksā Kreditoram par Kredīta piešķiršanu un izmantošanu.

1.14. Pagarināšana – Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana par laika periodu līdz 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām pēc Kredītlīgumā noteiktā Kredīta termiņa, samaksājot Pagarināšanas komisiju.

1.15. Pagarināšanas komisija - Mājas lapā norādītā pagarināšanas komisija, ko Kredīta ņēmējs pārskaita uz Kreditora kontu, lai, saskaņā ar Kredītlīgumu, pagarinātu Kredīta termiņu par laika periodu līdz 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām.

1.16. Kredīta termiņš – termiņš, kurā Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram Kopējo atmaksājamo summu.

1.17. Kredīta noteikumi – Līguma speciālie noteikumi, tostarp konkrētā Kredīta summa, termiņš, Aizdevuma procentu likme (Kredīta likme), Kredīta kopējās izmaksas, Maksājuma diena, Maksājuma apmērs un pagarināšanas komisijas maksājuma apmērs, līgumsods un citi noteikumi.

1.18. Maksājums – zināma, konkrēta naudas summa, kuru Kredīta ņēmējam ir jāmaksā Kreditoram saskaņā ar Kredītlīgumu.

1.18.1. Maksājumu grafiks – Līguma maksājumu apmēra, kartības un veida detalizēts aprēķins, kurš ir saistošs Kredīta ņēmējam izpildei ar samaksu noradītājos termiņos, kas var vienlaicīgi ietvert saņemtas un/vai neatmaksātas aizdevuma summas, aizdevuma lietošanas procentus, nokavējuma procentus, līgumsoda summas, likumisko procentu un citas Līgumā paredzētas maksājuma summas, kas pienākas Kredīta ņēmējām nomaksai.

1.19. Līgumsods – šī Līguma Vispārīgajos noteikumos paredzēta naudas summa, kuru Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram, ja tas savlaicīgi neizpilda Kredītlīguma noteikumus.

1.20. Reģistrācijas maksājums – vienreizējs maksājums EUR 0,01;- (viens eiro cents) apmērā, ar kuru Kredīta ņēmējs apstiprina savu datu reģistrāciju, pārbaudes veikšanu, iepazīšanos un piekrišanu Kredītlīguma Vispārīgajiem noteikumiem.

1.21. Līgums jeb Kredītlīgums – starp Kreditoru un Kredīta ņēmēju noslēgts Kredītlīgums, ar kuru Kreditors apņemas piešķirt Kredīta ņēmējam Kredītu, saskaņā ar Līguma noteikumiem, un Kredīta ņēmējs apņemas minēto Kredītu atmaksāt Kreditoram un samaksāt visas summas, kas ir jāmaksā atbilstoši šī Līguma noteikumiem. Līgums sastāv no Vispārīgiem noteikumiem, Speciālajiem noteikumiem un Kredīta atmaksas grafika.

1.22. Piekrišana – Kredīta ņēmēja labprātīgi izteikta piekrišana tā personas datu apstrādei ar Kredīta ņēmējam zināmu mērķi.

1.23. http://e-kredits.eu – Kreditora interneta sistēma, kurā Kredīta ņēmēji piereģistrējoties var izvēlēties Kredīta kopējo summu un veikt citas nepieciešamās darbības, lai saņemtu Kredītu un informāciju par Kredītu.

1.24. Puse – Kreditors vai Kredīta ņēmējs.

1.25. Puses – Kreditors un Kredīta ņēmējs kopā.

1.26. Identitātes apliecināšanas līdzekļi – elektroniskā pasta adrese, kuru Kredīta ņēmējs norāda reģistrējoties, Kredīta ņēmēja izveidotā parole un Kredīta ņēmēja mobilā tālruņa numurs.

1.27. Tiešais mārketings – darbības, kas vērstas uz preču vai pakalpojumu piedāvāšanu personām pa pastu, tālruni vai citā veidā.

1.28. Aizdevumu / Kredītu piešķiršana – Kredīta kopējās summas piešķiršana Kredīta ņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem uz noteiktu termiņu.

1.29. Mājas lapa – Kreditora interneta mājas lapa: http://www.e-kredits.eu/.

1.30. Gada procentu likme (GPL) ir Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas izteiktas ikgadējos procentos no Aizdevuma kopsummas, ieskaitot Aizdevuma piešķiršanas komisiju un Procentus, izņemot jebkuras Aizdevuma kopējās izmaksas, kas Aizdevējam jāmaksā par jebkuru Aizdevuma līgumā noteikto saistību neizpildi, kas tiek aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

1.30.1. Nokavējuma procentu likme - ir Aizdevuma (saņemta vai neatgriezta) vai tās daļas Kredīta ņēmēja pielaista maksājuma termiņa nokavējumam piemērojamā procentu likme, kas nokavējuma gadījumā Kredīta ņēmējs apņemas samaksāt Kreditoram, piekrītot tas summas apmēra aprēķināšanai pēc likmes, kas sastāv no Aizdevuma procentu likmes palielinājuma par 36 (trīsdesmit sešiem) procentiem gadā.

1.31. Trešā persona – jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas nav Līguma Puse. Izskaidrojot šo Kredītlīgumu, katru Līgumam pievienoto dokumentu un katru papildu darījumu, kas saistīts ar Līgumu, jāievēro šie noteikumi:

1.31.1. Līguma atsevišķo sadaļu nosaukumi ir paredzēti Līguma teksta abpusējai apspriešanai un izpratnei.

1.31.2. Atkarībā no Līguma izpildes gaitā radušās situācijas, vārdi, kas Līguma tekstā sniegti vienskaitlī var nozīmēt arī daudzskaitli un otrādi.

1.31.3. Līguma 1. sadaļā ietvertie jēdzieni ir piemērojami, izpildot, apspriežot un izskaidrojot šī Līguma Vispārīgos noteikumus un Speciālos noteikumus.

1.31.4. Katram šī Līguma 1. sadaļā ietvertajam jēdzienam var būt citāda nozīme tikai tādā gadījumā, ja tas konkrēti norādīts Līgumā.

2. Pušu tiesības un pienākumi.

2.1. Kredītlīguma darbības laikā Kreditors apņemas Kredīta ņēmējam piešķirt Kredītus, un Kredīta ņēmējs apņemas saņemtos Kredītus savlaicīgi atmaksāt Kreditoram un samaksāt Kredītu kopējās izmaksas.

2.2. Kreditora finanšu pakalpojums uzskatāms par sniegtu, kad Kredīts ir pārskaitīts Kredīta ņēmēja bankas kontā.

2.3. Kreditora pienākumi:

2.3.1. Savlaicīgi piešķirt Kredītu bezskaidrā naudā pārskaitot uz norādīto konkrētu patērētāja kontu. Pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu no brīža kopš nauda ir izskaitīta no Kreditora konta.

2.3.2. Iepriekš publicēt Mājas lapā informāciju par to, ka mainīsies pakalpojumu sniegšanas kārtība vai Kreditora rekvizīti.

2.3.3. Nodrošināt Kredīta ņēmēja personas datu precīzu, godprātīgu un likumīgu apstrādi un aizsardzību.

2.3.4.Pēc Patērētāja pieprasījuma un bez maksas izsniegt konta izrakstu ar kredīta atmaksas tabulu papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, par kuru puses vienojās kreditēšanas līgumā.

2.4. Kreditora tiesības:

2.4.1. Bez Kredīta ņēmēja piekrišanas nodot Trešajām personām no Kredītlīguma izrietošos prasījumus.

2.4.2. Pamatojoties uz līgumu ar Trešo personu, no Kredītlīguma izrietošās Kredīta ņēmēja tiesības un pienākumus nodot Trešajai personai.

2.4.3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš pa elektroniskajiem kanāliem paziņojot Kredīta ņēmējam, grozīt Vispārīgos noteikumus (pakalpojumu sniegšanas laiku, kārtību), ja Kredītlīguma noteikumu grozījumi nepārkāpj Kredīta ņēmēja tiesības un papildus neapgrūtina līgumsaistību izpildi.

2.4.4. Vispārīgo noteikumu 2.4.1. – 2.4.4. punktā neminētos veidos nodot trešajai personai no Kredītlīguma izrietošās tiesības un pienākumus vai pārdot tai Kredīta ņēmēja parādu.

2.4.5. Sniegt Personas datus SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) „E-Lats” vienotais reģistrācijas numurs 40003482835, SIA Intrum Latvija vienotais reģistrācijas numurs 40203088409, SIA Julianus Inkasso Latvija vienotais reģistrācijas numurs 40003717522, SIA Paus Konsults vienotais reģistrācijas numurs 40003352670, SIA Inkasso vienotais reģistrācijas numurs 40103272013 kā arī Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), lai novērtētu Kredīta ņēmēja maksātspēju, administrētu parādu, kā arī pilnībā vai daļēji atteikties piešķirt Kredītu, ja Kreditors uzskata, ka Kredīta ņēmējs nespēs un nevarēs savlaicīgi un pareizi izpildīt savas saistības saskaņā ar Kredītlīgumu.

2.4.6. Pēc saviem ieskatiem samazināt Kredīta ņēmējam noteikto maksu par aizdevuma lietošanu.

2.5. Kreditors, veicot darbības Elektroniskajos kanālos, Kredīta ņēmēja identitāti nosaka:

2.5.1. ja darbības tiek veiktas internetā – pēc Kredīta ņēmēja norādītās elektroniskā pasta adreses un Kredīta ņēmēja izveidotās paroles;

2.5.2. ja darbības tiek veiktas ar mobilo tālruni – pēc Kredīta ņēmēja izveidotās paroles un Kredīta ņēmēja tālruņa numura.

2.6. Kredīta ņēmēja pienākumi:

2.6.1. Savlaicīgi atmaksāt Kreditora piešķirto Kredītu un segt Kredīta kopējās izmaksas, veicot Maksājumus Kredīta atmaksas grafikā paredzētajos termiņos un apmērā.

2.6.3. Nekavējoties informēt Kreditoru, ja trešajai personai kļuvuši zināmi vai ir aizdomas, ka trešajai personai var kļūt zināmi Kredīta ņēmēja Identitātes apliecināšanas līdzekļi.

2.6.4. Bez Kreditora iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nenodot citām personām savas tiesības un pienākumus, kas izriet no Kredītlīguma.

2.6.5. Ja nozaudēta parole, informēt Kreditoru 3.1.2. punktā noteiktajā kārtībā.

2.7. Kredīta ņēmēja tiesības:

2.7.1. Izbeigt Līgumu, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

2.7.2. Kredīta ņēmējs, noslēdzot Kredītlīgumu, ir tiesīgs izmantot pakalpojumus Kreditora Elektroniskajos kanālos. Puses vienojas, ka visas Kredīta ņēmēja darbības un apstiprinājumi, kas veikti, izmantojot Identitātes apliecināšanas līdzekļus, ir tiesiski distances darījumi, kas pielīdzināms rakstveidā noslēgtiem darījumiem, un tiem ir tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstītajiem dokumentiem, kas apstiprināti ar Kredīta ņēmēja vai Pušu parakstiem.

2.7.3. Kredīta ņēmējs Kreditora pakalpojumus var izmantot Kreditora noteiktajā kārtībā un Mājas lapā izsludinātajā laikā. Kreditors ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt Pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību.

2.8. Kredīta ņēmējam ir tiesības nepiekrist tā Personas datu apstrādei, pieprasīt savu personas datu izlabošanu vai iznīcināšanu, apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus.

2.9. Patērētājam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt no Kreditora izrakstu par Kredīta ņēmēja saistībām, kurā norādīta Kredīta atmaksas tabula, papīra formā vai izmantojot citu informācijas nesēju, par kuru Puses vienojušās Līgumā.

2.10.Kredīta ņēmējam ir tiesības uz kredīta pirmstermiņa atmaksu. Gadījumā, ja Kredīta ņēmējs vēlas veikt maksājumu apmaksu pilnā vai daļējā apmērā pirms termiņa, tad rakstiski 2 (divas) dienas iepriekš par to rakstveidā jāpaziņo Kreditoram. Saņemot iesniegumu no Kredīta ņēmēja, Kreditors aprēķina faktiski atmaksājamo summu un paziņo par atlikušo kopējo maksājumu uz pirmstermiņa atmaksas dienu. Kredīta termiņa pēdējā diena ir, kad Kredīta ņēmējam, atbilstoši šī Līguma noteikumiem, jāveic atmaksājamās kopsummas maksājums. Kredīta atmaksu var veikt vienā maksājumā.

3. Līguma slēgšanas noteikumi un kārtība.

3.1. Reģistrācija

3.1.1. Lai saņemtu Kredītu no Kreditora, Kredīta ņēmējam jāveic šādas darbības:

3.1.1.1. Reģistrācijas formā, kuru Kreditors sniedz savā Mājas lapā, jāievada personas kods, elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, jāapliecina sava piekrišana/nepiekrišana attiecībā uz Kreditora tiesībām apstrādāt Kredīta ņēmēja norādītos personas datus kredītu piešķiršanas nolūkā un tiešā mārketinga mērķiem.

3.1.1.2. Pēc iepazīšanās ar Kredītlīgumu Kredīta ņēmējam apliecina, ka tas ir iepazinies un piekrīt Kredītlīguma Vispārīgajiem noteikumiem un nākotnē netiks izvirzītas nekādas pretenzijas pret Kreditoru par Vispārējo noteikumu neiepazīšanos un/vai nepiekrišanu.

3.1.1.3. Jāapstiprina reģistrācija un jāveic Reģistrācijas maksājums, ko drīkst veikt tikai no Kredīta ņēmēja personīgā norēķinu konta, kurā Kredīta ņēmējs vēlas saņemt kredītu. Reģistrācijas maksājums jāpārskaita uz Kredīta devēja norēķinu kontu. Reģistrācijas maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda rekvizīti: saņēmēja nosaukums, saņēmēja konta numurs, saņēmēja kods, summa, maksājuma mērķis –(SIA “E-Lats” līguma noteikumi) kods, kas Kredīta ņēmējam tiek piešķirts Mājas lapā pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas, kā arī atļauja sniegt informāciju VSAA šādā formā – „atļauju VSAA sniegt izziņu par maniem pēdējo 6mēn. ienākumiem kredītspējas izvērtēšanai”

3.1.1.4. Puses vienojas, ka Klients, veicot Reģistrācijas maksājumu, apstiprina reģistrāciju.

3.1.1.5. Pēc Reģistrācijas formas aizpildīšanas, ja Kreditors atzīst Klienta atbilstību Kredīta ņēmēja statusam, Kreditors nosūta Kredīta ņēmējam īsziņu ar pagaidu paroli, ar kuru klientam ir iespēja piekļūt savam lietotāja profilam. Pēc pirmreizējās pieslēgšanās sistēmai Klientam jāveic paroles maiņa.

3.1.2. Ja Kredīta ņēmējs nozaudē paroli, Kredīta ņēmējam ir pienākums no tā paša mobilā tālruņa numura, kuru tas norādījis, reģistrējoties http://www.e-kredits.eu/ sistēmā, un saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt Kreditoram īsziņu ar tekstu: PAZAUDĒJU.

3.2. Kredītu piešķiršana

3.2.1. Lai saņemtu Kredītu, Kredīta ņēmējam ir jāizvēlas Kredīta noteikumi. Kredīta ņēmējs Kredīta noteikumus var izvēlēties tikai pēc piereģistrēšanās.

3.2.2. Kredīta noteikumus izvēlas trijos veidos:

3.2.2.1. Atzīmējot vēlamos Kredīta noteikumus Mājas lapā;

3.2.2.2. Nosūtot Kredīta noteikumus Kreditoram īsziņas veidā, saskaņā ar mājas lapā minēto kārtību.

3.2.2.3. Esošajiem klientiem zvanot uz mājaslapā norādīto numuru. Klienta identifikācija notiek pēc klienta nosauktā personas koda un pēc datu bāzē esošā telefona numura salīdzināšanas.

3.2.3. Kad Kredīta ņēmējs ir apstiprinājis Kredīta noteikumus (Līguma Speciālos noteikumus) , apstiprinot tos mājaslapā vai ar Kreditoram nosūtītu īsziņu un saņēmis no Kreditora Kredīta piešķiršanu apstiprinošu īsziņu, Kreditors ne vēlāk kā 24 stundu laikā apņemas pārskaitīt Kredītu Kredīta ņēmēja kontā, no kura tika veikts Reģistrācijas maksājums, saskaņā ar Mājas lapā minēto kārtību.

3.2.4. Ar Kredīta noteikumiem Kredīta ņēmējs var iepazīties mājaslapā, vai, gadījumā, ja pieteikšanās kredītam notikusi Līguma 3.2.2.2. un 3.2.2.3. punktos noteiktajā kārtībā, saņemot no Kreditora e-pastu ar Kredīta noteikumu tekstu un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu.

3.2.5. Ar brīdi, kad Kredīta ņēmējs ir iepazinies un piekritis visiem Kredīta noteikumiem un saņēmis Kreditora apstiprinājumu, Puses ir piekritušas un vienojušās par Kredīta noteikumiem.

3.2.6. Komisijas maksu bankai par Kredīta summas ieskaitīšanu Kredīta ņēmēja kontā sedz Kredīta devējs.

4. Kredīta atmaksas noteikumi

4.1. Atmaksas dienā Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Maksājumu, atbilstoši Kredīta maksājumu grafikam. Kopējā atmaksājamā summa Kredīta ņēmējam jāatmaksā līdz Kredīta termiņa pēdējai dienai, ieskaitot. Nauda tiek uzskatīta par saņemtu, kad aizdevuma atmaksa vai pagarinājuma maksa ir ienākusi Kreditora kontā.

4.2. Kredīta ņēmējam veicot Maksājumus un cita veida pārskaitījumus, maksājuma dokumenta sadaļā „Maksājuma mērķis“ jānorāda savs personas kods. Ja Kredīta ņēmējs maksājuma dokumentos nav norādījis personas kodu, Kreditoram tiek apgrūtināta Maksājuma atpazīšana un novirzīšana atmaksājamā Kredīta ņēmēja Kredītam, līdz ar to šāds veiktais Maksājums uzskatāms par neatpazītu, kas nav veikts saskaņā ar Kredīta ņēmēja un Kreditora noslēgto Kredītlīgumu. Kredīta maksājums tiks novirzīts no aizdevuma izrietošo saistību dzēšanai pēc maksājuma identificēšanas.

4.3. Par bankas operācijām, ar kurām tiek atmaksāts Kredīts un Kredīta maksājumi tiek pārskaitīti Kreditora kontā, komisijas maksu bankai sedz Kredīta ņēmējs, izņemot maksu tai bankai, kurā ir Kreditora konts, par naudas ieskaitīšanu Kreditora kontā, kura jāsamaksā pašam Kreditoram.

4.4. Puses vienojas, ka Maksājumi, kurus Kredīta ņēmējs samaksās Kreditoram, tiks novirzīti nesamaksāto Kredīta ņēmēja saistību izpildei sekojošā kārtībā:

4.4.1. Pirmkārt – nesamaksātās Aizdevuma procentu likme (vispirms tās daļas, kura bija jāatmaksā agrāk) dzēšanai.

4.4.2.Otrkārt – nesamaksātie Nokavējuma procenti (par Aizdevuma vai tas daļas atmaksas nokavējumu) Līgumā noteiktā procentu likmes apmērā dzēšanai.

4.4.3. Treškārt - nesamaksātās Kredīta summas (vispirms tās daļas, kura bija jāatmaksā agrāk) dzēšanai.

4.4.4. Ceturtkārt – – izdevumu segšanai, kas saistīti ar paziņojumu sagatavošanu un nosūtīšanu par prasījumu izpildīt saistības.

4.4.5. Piektkārt - līgumsoda un citu maksājumu veikšanai, saskaņā ar Kredītlīgumu.

4.6. Ja Kredīta ņēmējs samaksā lielāku summu nekā Kopējā atmaksājamā summa, Kreditors pārmaksāto starpību pārskaita atpakaļ Kredīta ņēmējam uz Kredīta ņēmēja norēķinu kontu 3 (trīs) darba dienu laikā.

4.7. Kreditors, ir tiesīgs samazināt jebkuru Kredīta kopējo summu un/vai Aizdevuma procentus un/vai Pagarināšanas komisiju.

4.8. Pa pastu nosūtītā korespondence, uzskatāma par saņemtu 10 (desmitajā) kalendārā dienā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

4.9.Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta Kredīta valūtā. Ja kāda no Kredīta līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Kredīta valūtā, tiek veikta valūtas, kurā tiek veikts maksājums, konvertācija uz Kredīta valūtu. Kurss ir atbilstošs tās Kreditora bankas Kredīta valūtas pārdošanas kursam, uz kuras kontu tiek pārskaitīts Kredīts pie Kredīta atmaksas, dienā, kad tiek veikts pārskaitījums.

4.10.Aizdevuma procentu likmi un kopējo summu, kas jāmaksā Kredīta ņēmējam un kas aprēķināta kreditēšanas līguma noslēgšanas brīdī norādītas šajā Līgumā.

5. Kredīta ņēmēja atbildība

5.1. Ja Kredīta ņēmējs nepilda savus pienākumus un neveic Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, tas maksā Kreditoram līgumsodu, kas sastāv no Aizdevuma procentu likmes palielinājuma par 36 (trīsdesmit sešiem) procentiem gadā no laikā nesamaksātās Maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātās Aizdevuma summas.

5.2. Līgumsodu sāk rēķināt nākamajā kalendārajā dienā pēc Atmaksas dienas, ieskaitot pirmās trīs kavējuma dienas) un beidz rēķināt tajā dienā, kurā nesamaksātā Maksājuma summa tiek ieskaitīta Kreditora bankas kontā vai dienā, kad aprēķinātā Līgumsoda summa sasniedz noteiktos ierobežojumus, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.

5.3. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Kredīta nav veicis Maksājumu vai samaksājis citus parādus saskaņā ar šo līgumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Kredītlīgumā noteiktā termiņa, Kreditors ir tiesīgs uzdot veikt parāda piedziņu Trešajai personai (-ām), t. i., parādu atgūšanas uzņēmumam u. tml. Papildu izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu, Kredīta ņēmējs sedz pats.

5.4.Kreditors var izbeigt Līgumu sekojošos gadījumos, ja :

5.4.1. Kredīta ņēmējs ir iesniedzis Kreditoram nepareizus datus vai citu maldinošu informāciju par sevi.

5.4.2. Konstatēts fakts, kas būtiski un negatīvi ietekmēt Kredīta ņēmēja maksātspēju, ko Kredīta ņēmējs ir ļaunprātīgi noklusējis un/vai neinformējis Kreditoru

5.4.3. Kredīta ņēmējs nepilda citus ar Kreditoru noslēgtos darījumus vai vienošanās, kas ir būtisks minēto darījumu vai vienošanās pārkāpums.

6. Personas datu apstrādes noteikumi

Puses vienojas, ka Kredīta ņēmējs, iepazīstoties ar Kredītlīguma Vispārīgajiem noteikumiem, apstiprina vienlaikus faktu, ka ir izlasījis, iepazinies un piekrīt:

6.1. ka Kreditors, lai piešķirtu Kredīta ņēmējam Kredītu, iegūs, precizēs un citādi apstrādās tā personas datus, lai noteiktu personas identitāti, pārbaudītu personas datu pareizību, novērtētu Kredīta ņēmēja Kredīta atmaksas maksātspēju, administrētu parādu, noslēgtus Kredītlīgumus, lai panāktu saistību izpildi no Kredīta nemēja puses, lai viņš tos izpildītu, un kontrolētu, aizsargātu Kreditora tiesības un likumīgās intereses.

6.2. Piekrīt, ka pamatojoties uz līgumiem starp Kreditoru un SIA „Creditreform Latvija” vienotais reģistrācijas numurs 40003255604 un Lindorff OY Latvija vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, citiem datu pārvaldītājiem, kas apstrādā parādnieku datu bāzes, parādu administrēšanas / piedziņas uzņēmumiem kas apstrādā vienotās parādnieku datu bāzes, kā arī VSAA, kas sniedz datus par Kredīta ņēmēja ienākumiem, pēc Kreditora lūguma tam tiks sniegti sekojoši dati: dati par Kredīta ņēmēja darba devēju, Kredīta ņēmēja ienākumiem, Kredīta ņēmēja parādsaistībām kredītu un finanšu iestādēm un citām juridiskajām personām, parāda summu, nokavētā maksājuma apmēru un kavējuma termiņiem, lai novērtētu Kredīta ņēmēja maksātspēju, administrētu parādu un veiktu piedziņas darbības.

6.3. Piekrīt, ka gadījumā, ja Kredīta ņēmējs neizpilda savas saistības pret Kreditoru, Kreditors, pirms tam informējot Kredīta ņēmēju, nodotu Kredīta ņēmēja personas datus SIA Inkasso vienotais reģistrācijas numurs 40103272013, SIA Melnā lapa vienotais reģistrācijas numurs 40103299624, un citiem datu pārvaldītājiem, kas apstrādā parādnieku datu bāzes, kā arī parādu administrēšanas / piedziņas uzņēmumiem.

6.4. Kredīta ņēmējs apliecina, ka tam ir bijusi iespēja iepazīties ar personas datu apstrādes noteikumiem un tam ir šādas tiesības:

6.4.1. Iepazīties ar saviem datiem, pārbaudīt, kā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus personas datus.

6.4.2. Nepiekrist, ka tā personas dati tiktu apstrādāti ar mērķi piešķirt tam kredītu un tiešā mārketinga nolūkos.

6.4.3. Prasības izlabot, iznīcināt personas datus vai apturēt personas datu apstrādes darbības Kredīta ņēmējs ir tiesīgs izteikt rakstveidā, ar http://e-kredits.eu starpniecību, vai ierodoties pēc Līgumā norādītajām Kreditora adresēm.

6.5. Kreditors apņemas nodrošināt Klienta un Kredīta ņēmēja personas datu drošību, veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu un / vai nejaušu grozīšanu, izpaušanu un jebkura cita veida prettiesisku apstrādi. Visi Kreditora darbinieki un tā pārstāvji apņemas aizsargāt Kreditora Kredīta ņēmēju personas datus.

6.6. Kredīta ņēmējs apliecina, ka ir informēts par to, ka tam ir tiesības, apstiprinot savu personas identitāti, iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādes gaitu, t. i., saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi tā personas dati ir iegūti, ar kādu mērķi tie tiek apstrādāti, kam sniegti, pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja datu apstrāde nenotiek saskaņā ar Latvijas Republikas „Fizisko personu datu aizsardzības likums” vai citu likumu prasībām, nenorādot nepiekrišanas motīvus, nepiekrist tā personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, ka tam ir tiesības, norādot nepiekrišanas motīvus, nepiekrist tā personas datu apstrādei sakarā ar likumīgajām interesēm, kuras tiecas īstenot Kreditora vai trešā persona, kurai tiek sniegti tā personas dati.

6.7. Kreditors ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Kredīta ņēmējs ir iesniedzis, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. 

Iesniedzot savus datus Kredīta ņēmējs piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Līgumā norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. 

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot firmas, kas minēti Līguma 6.2. punktā,  ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

6.8. Kreditors kā Datu Pārzinis (turpmāk – Pārzinis) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 no 2016/27/04 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija: - SIA ‘’E-lats’’  Rīga, Bauskas iela 20 LV- 1004, tālrunis 8838, e-pasta adrese: elats@elats.

6.9. Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Pārziņa personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās Kreditora ieceltais personas datu aizsardzības speciālists.

6.10. Izmantojot Kreditora pakalpojumus, Kredīta ņēmējs piekrīt, ka šī privātuma atruna, kas ietverta Līguma 6.1.- 6.9.punktos kļūst viņam saistoša.

6.11. Atbilstoši Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likuma (NILLTFN likuma) prasībām, Kredīta ņēmējs apņemas pazinot Kreditoram ja viņš vai viņa patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona (PNP), PNP ģimenes loceklis, vai ir ar PNP cieši saistīta persona, papildus noradot informāciju vai līdzekļu, kas samaksāti saistību izpildei, izcelsmi.

7. Līguma darbības, laušanas un izbeigšanas noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.1.1. Kredīta ņēmējs apņemas savas uzņemtās saistības izpildīt pilnā apmērā noradītāja saistību galīgas izpildes datumā ar samaksu, Kredīta atmaksas datumam iestājoties vai atbilstoši šī Līguma noteikumiem par vienpusējo Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, pēc jebkuras Puses iniciatīvas, paziņotā atmaksas datumā veicot Kreditoram visus Kredītlīgumā Maksājumus pilnā apmērā.

7.2. Šo Līgumu var grozīt un / vai papildināt, tikai Pusēm par to atsevišķi rakstiski vienojoties.

7.3. Līgumu var izbeigt, Pusēm vienojoties, ja no Līguma izrietošās saistības ir pilnībā izpildītas.

7.4. Kreditoram ir tiesības vienpusēji atkāpties no Kredītlīguma un pieprasīt Kredīta ņēmējam Kredītlīgumā noteikto saistību izpildi, visu Kredīta ņēmējam paredzēto un uzlikto Maksājumu un visa saņemta Kredīta atmaksu pirms termiņa ja:

7.4.1. Kredīta ņēmējs, lai saņemtu Kredītu, Kreditoram sniedzis nepareizu, neprecīzu un / vai apzināti maldinošu nepareizu informāciju par sevi.

7.4.2. Kredīta ņēmējs nav samaksājis Kreditoram Maksājumu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām no Atmaksas dienas.

7.4.3. Kredīta ņēmējs ir pielaidis jebkurā maksājuma vai jebkurās citas šā līguma savu saistību izpildījuma nokavējumu vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienam no līguma, likumā vai Kreditora noradījumā vai pieprasījumā noradīta datuma, ņemot vērā tā paziņošanas attiecīgo terminu.

7.4.4. pret Kredīta ņēmēju tiek celta mantiska rakstura prasība šķīrējtiesā vai tiesā, kas novērtējama naudas summā, kas pārsniedz saņemto Kredīta kopējo summu, vai tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi.

7.4.5. Ir konstatētas Kredīta ņēmēja faktiskas maksātnespējas pazīmes: iesniegts tiesā fiziskās personas maksātnespējas pieteikums un/vai uzsākts process un/vai tiesiskās aizsardzības process attiecībā uz Kredīta ņēmēju.

7. 5. Kreditoram ir pienākums par Līguma vienpusēju izbeigšanu rakstiski paziņot 7 (septiņas) darba dienas iepriekš. Paziņojums par Līguma izbeigšanu tiek nosūtīts vai ierakstītā sūtījumā pa pastu, vai faksu (ja tāds ir), vai uz elektronisko pastu. Līgums uzskatāms par izbeigtu pēc 7 (septiņām) darba dienām no brīža, kad saņemts paziņojums par Līguma izbeigšanu.

7.6. Kredīta ņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

7.6.1. jebkurā laikā, ja ir pienācīgi izpildījis šī Līguma noteikumus, t. i., atmaksājis Kreditoram visus Kredītlīgumā Maksājumus pilnā apmērā.

7.6.2. Kredīta ņēmējam ir pienākums paziņot Kreditoram par Līguma vienpusēju izbeigšanu 2 (divas) darba dienas iepriekš no tā paša mob. tālruņa numura, kuru tas norādījis, reģistrējoties http://e-kredits.eu sistēmā, un, saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt Kreditoram īsziņu uz Kreditora Mājas lapā norādīto telefona numuru ar tekstu IZBEIGT (atstarpe) reģistrācijas numurs (atstarpe) Līguma Vispārīgo noteikumu numurs. Līguma izbeigšana stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu.

7.6.3.Kredīta ņēmējam ir tiesības uz kredīta pirmstermiņa atmaksu. Gadījumā, ja Kredīta ņēmējs vēlas veikt maksājumu apmaksu pilnā vai daļējā apmērā pirms termiņa, tad rakstiski 2 (divas) dienas iepriekš par to jāpaziņo Aizdevējam. Saņemot iesniegumu no Kredīta ņēmēja, Kreditors aprēķina faktiski atmaksājamo summu un paziņo par atlikušo kopējo maksājumu uz pirmstermiņa atmaksas dienu. Kredīta termiņa pēdējā diena ir, kad Kredīta ņēmējam, atbilstoši šī līguma noteikumiem, jāveic atmaksājamās kopsummas maksājums. Kredīta atmaksu var veikt vienā maksājumā.

7.7. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Kredītlīgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

8. Konfidencialitāte

8.1. Kreditors apstiprina, ka jebkura informācija par Kredīta ņēmēju Kredītlīguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Kredīta ņēmēju Kreditors sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

8.2. Ja Kredīta ņēmējs nav izpildījis Kredītlīguma saistības, Kredīta ņēmējs piekrīt, ka Kreditoram ir tiesības sniegt informāciju par Kredīta ņēmēju un tā neizpildītajām saistībām piedziņas veikšanai jebkurai Trešajai personai pēc savas izvēles.

8.3. Kreditoram ir tiesības sniegt informāciju par Kredīta ņēmēju Kreditora mātes sabiedrībai, tā valdošajai sabiedrībai un jebkurām valdošās sabiedrības atkarīgajām sabiedrībām, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Kreditoram pamatkapitālā vai kurās Kreditors ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Kreditors, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.

9. Kredīta ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi

9.1. Kredīta ņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Kredītlīguma 14 dienu laikā no Kredītlīguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Kreditoram Kredīta ņēmēja rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu ierakstīta sūtījuma veidā vai pa pastu uz Kreditora juridisko adresi, vai uz Kreditora elektronisko pastu e-kredits@e-kredits.lv. Kreditors aprēķina faktiski atmaksājamo summu un paziņo par atlikušo kopējo maksājumu uz Līguma izbeigšanas dienu. Un sniedz informāciju par Kredīta ņēmēja pienākumu atmaksāt Kreditoram saņemto kredīta summu un procentus saskaņā ar Patērētāja tiesību aizsardzības likumu, ka arī maksājamo procentu apmēru diena. Kreditors nekādus citus papildus maksājumus no Kredīta ņēmēja neprasa.

9.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Kredīta ņēmējs norāda šādas ziņas:

9.2.1. Kredīta ņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

9.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Kredītlīguma un pirmstermiņa Kredīta atmaksu;

9.2.3. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

9.2.4. Kredīta ņēmēja parakstu un tā atšifrējumu;

9.3. Ja Kredīta ņēmējs izmanto Noteikumu 9.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības, Kredīta ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no 9.1. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienas, atmaksāt Kreditoram Kredītu, kā arī Kredīta kopējās izmaksas (procentus, komisiju u.c.), kas aprēķinātas no Kredīta saņemšanas līdz Kredīta pilnīgas atmaksas dienai. Kredīta izmaksu aprēķins tiek veikts, pamatojoties uz šajā Līgumā noteikto Kredīta procentu likmi, pieņemot, ka kalendārajā mēnesī vidējais dienu skaits ir 30 dienas. Kopējās izmaksas tiek aprēķinātas sekojoši – uzrādītā kredīta maksa dalīta ar 30 un reizināta ar to dienu skaitu, kuru Kredīts ir ticis izmantots. Kredīta ņēmējs saņem informāciju e-pasta veidā, kur tiek informēts par apmaksājamo summu.

10. Noslēguma noteikumi

10.1. Strīdi vai citas domstarpības vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistītas ar šo Līgumu, risināmas Pušu savstarpēju sarunu ceļā. Ja neizdodas strīdu vai citas domstarpības atrisināt sarunu ceļā vai apmierināt prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sarunu sākuma brīža, vai ja viena no Pusēm nolemj, ka strīdu vai citas domstarpības risināt sarunu ceļā vairs nav lietderīgi, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā. Kredīta ņēmējam ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.2. Visus paziņojumus Puses viena otrai sniedz rakstveidā. Puses vienojas, ka paziņojumi, kas nosūtīti otrai Pusei pa elektronisko pastu vai īsziņas veidā, pēc adreses vai uz numuru, ko Kredīta ņēmējs sniedzis "E-Kredīts Lietotāja Profils" reģistrācijas brīdī un Kreditora Mājas lapā, ir distances saziņas līdzeklis, kas pielīdzināms rakstveida paziņojumiem.

10.2.1. Pa elektronisko pastu nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 96 stundas.

10.2.2. Īsziņas veidā nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 36 stundas.

10.2.3. Kredīta ņēmējs piekrīt, ka Kreditora paziņojumus sūtīs ar elektroniskās komunikācijas automātisko līdzekļu starpniecību, kuriem nav nepieciešama cilvēka klātbūtne.

10.3. Kredīta ņēmējs apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir saņēmis saprotamu, izskaidrotu un izsmeļošu informāciju par Kreditora sniegto pakalpojumu, ir iepazinies un izlasījis Līguma noteikumus un tiem piekrīt.

10.4. Puses vienojas, ka šī Līguma izskaidrošanā tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti.

10.5. Kredīta ņēmējs apliecina, ka apzinās visus šajā līgumā noteiktos pienākumus, tiesības un atbildību. Šī līguma noteikumi Kredīta ņēmējam ir saprotami, apspriesti un taisnīgi un/vai ar viņu apspriesti un izskaidroti klātienē vai telefoniski, un Kredīta ņēmējs nav vēlējies kādu no šiem līguma noteikumiem mainīt vai grozīt.

10.6. Kreditora un Kredīta ņēmēja paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi ierakstītā sūtījumā gan pa pastu, gan faksu, gan uz elektronisko pastu uz Pušu Kredītlīgumā norādītajām adresēm. Par Pušu adrešu maiņu jāpaziņo rakstiski 2 (divu) kalendāro dienu laikā no adreses maiņas.

10.7. Līgums ir pieejams Klienta Lietotāja profilā, lejupielādējamā un saglabājamā formātā 5 (piecus) gadus no parakstīšanas dienas.

10.8.Uzraudzības iestāde - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010.

Продолжая регистрацию подтверждаю, что ознакомился с Политикой конфиденциальности.
Выберите да или нет.